فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه_خاتم‌النبیین(ص) نشرگردید.

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه_خاتم‌النبیین(ص) نشرگردید.

شماره‌ی ششم فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه‌ خاتم‌النبین ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت در حوزه‌ی علوم انسانی نشر گردید. در این شماره‌ 7 عنوان مقاله تحت عنوان‌های ذیل شامل می‌باشند:
📑 عناوین مقاله‌ها:
✅ طراحی الگوی شاخص‌های تجارت بین الملل اسلامی؛
✅ بررسی اخلاق تجاری در قوانین و مقررات افغانستان؛
✅ بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت: توسعه‌ی پژوهشی مفهوم ترکیبی؛
✅ ماهیت و احکام فقهی کارت اعتباری؛
✅ بررسی امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افغانستان؛
✅ آثار پولشویی بر اقتصاد افغانستان؛
✅ نقش تأمین مالی خرد در توسعه‌ی روستایی در افغانستان.
لینک دسترسی به فصلنامه : https://knu.edu.af/?p=1768
افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط