فصلنامه‌ی علمی ترویجی دانش آموختگان ماستری

شماره مشخصات فصلنامه دانلود پی دی اف ( pdf ) عکس جلد
1 سال اول، شماره اول زمستان 98 ویژه روابط بین الملل
2 سال دوم، شماره دوم بهار 99 ویژه حقوق بین الملل
3 سال اول، شماره سوم بهار 1400 ویژه حقوق جزاء و جرم شناسی