سمینار علم سنجی توسط معاونت پژوهش و فنآوری برگزار گردید.

سمینار علم سنجی توسط معاونت پژوهش و فنآوری برگزار گردید.

یکی از مهم ترین جنبۀ کارکردى دانشگاه­‌ها، پژوهش و تولید علم است. زیرا ارزیابى خروجى پژوهشى و تولیدات علمى یک دانشگاه، تلاشى در جهت بررسى علمکرد علمى و پژوهشى آن محسوب می­گردد. به ارزیابى تولیدات علمى با استفاده از شاخص­‌هاى تعریف شده­ای، “علم سنجى” گفته­‌می­شود. به‌­عبارت بهتر، علم سنجى، دانش بررسى تولیدات علمى با کمک روش­‌هاي تجزیه و تحلیل کمّى، محتوا و استنادهاست. معاونت پژوهش و فن­آوری دنشگاه خاتم­‌النبیین(ص) در این راستا سمینار علمی را تحت عنوان علم سنجى (Scientometrics)  دایر نموده است

یکی از مهم ترین جنبۀ کارکردى دانشگاه­‌ها، پژوهش و تولید علم است. زیرا ارزیابى خروجى پژوهشى و تولیدات علمى یک دانشگاه، تلاشى در جهت بررسى علمکرد علمى و پژوهشى آن محسوب می­گردد. به ارزیابى تولیدات علمى با استفاده از شاخص­‌هاى تعریف شده­ای، “علم سنجى” گفته­‌می­شود. به‌­عبارت بهتر، علم سنجى، دانش بررسى تولیدات علمى با کمک روش­‌هاي تجزیه و تحلیل کمّى، محتوا و استنادهاست. معاونت پژوهش و فن­آوری دنشگاه خاتم­‌النبیین(ص) در این راستا سمینار علمی را تحت عنوان علم سنجى (Scientometrics)  دایر نموده است

Jason Santa Maria
افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط