جلسه‌ی هم‌فکری با نمایندگان دانشجویان دایر شد.

جلسه‌ی هم‌فکری با نمایندگان دانشجویان دایر شد.

این جلسه  چهارشنبه 26 عقرب 1400 با حضور نمایندگان دانشجویان دانشکده‌های مختلف و میزبانی معاون علمی و معاون امور محصلان دانشگاه دایر شد. در این جلسه دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) همکاری و هم‌فکری نمایندگان دانشجویان را با دانشگاه با اهمیت توصیف کرده نمایندگان را حلقه‌ی وصل دانشجو و دانشگاه عنوان کرد. به گفته‌ی آقای اسکندری نمایندگان دانشجویان مناسب‌ترین آدرسی است که دانشجویان با استفاده از آن می‌توانند مشکلات مختلف خویش را در خصوص استادان، کارمندان، مشکلات تدریس، حراست، صنف و به‌صورت عموم تمام مشکلات محیط آموزشی را با دانشگاه و واحدهای مربوط مطرح کنند. آقای اسکندری به نمایندگان دانشجویان در راستای حل مشکلات در خصوص تدریس، امتحان، تبدیلی، تاجیلی و عموم خدمات آموزشی  وعده‌ی اقدام و عمل داده اظهار داشت از تمام پیشنهادهای معقول دانشجویان در راستای بهبود وضعیت استقبال خواهد شد. معاون علمی در سخنان پایانی‌اش به نمایندگانی که صادقانه و مستمر نقش مثبت در راستای بهبود وضعیت انجام دهند، وعده‌ی پاداش معنوی داد.

آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه ایجاد این معاونت را در راستای رسیدگی بهتر در امور دانشجویی عنوان کرده افزود این معاونت در مورد رسیدگی به تمام امور محصلان در محیط آموزشی و انجام به‌موقع کارهای دانشجویان از جذب تا درس و امتحان و فراغت صادقانه متعهد خواهد بود. به گفته‌ی آقای صادقی، امتحان عملی، معذرتی و معرفی به استاد مطابق تقویم مشخص گرفته خواهد شد تا از این ناحیه آسیب و مشکلی متوجه دانشجویان نگردد.

معاون امور محصلان، کم‌انگیزگی دانشجویان به درس را در سمستر جاری به‌عنوان یک مشکل جدی مطرح کرده برای رفع این مشکل و در راستای ایجاد محیط آموزشی توام با آرامش وعده‌ی تدویر برنامه‌های متنوع انگیزشی و روان‌شناسانه داد. آقای صادقی نقش دانشجویان را در تطبیق طرح‌ جدید وزارت تحصیلات عالی برجسته ارزیابی کرده اعتمادسازی و گزارش شفاف امور جاری دانشگاه را با همکاری صادقانه‌ی نمایندگان دانشجویان مرتبط دانسته افزود:” تمام برنامه‌های دانشگاه مطابق تقویم تحصیلی وزارت تحصیلات عالی تعقیب خواهد شد.”

آقای صادقی در بخش دیگر سخنانش از راه‌اندازی انجمن دانشجویی در صورت موافقت رسمی وزارت تحصیلات عالی خبر داده افزود با فعالیت فعال اعضای این انجمن بخش عمده‌‌ای از مشکلات دانشجویان به وجه احسن حل خواهد شد. به گفته‌ی معاون امور محصلان، دانشجویان در کمیته‌های مختلف نظیر کمیته‌ی تدوین پلان استراتژیک، کمیته‌ی رسیدگی به شکایات، کمیته‌ی نظم و دسپلین و سایر کمیته‌ها عضویت خواهند داشت و خاطرنشان کرد که از هر طرح و ابتکار دانشجویان در راستای بهبود وضعیت استقبال خواهد شد.

خبرهای مرتبط