جلسه‌ی هم‌فکری با نمایندگان دانشجویان اناث دایر شد

جلسه‌ی هم‌فکری با نمایندگان دانشجویان اناث دایر شد

دانشجویان اناث ملزم به رعایت حجاب در محیط دانشگاهی است. این موضوع را معاونان دانشگاه در جلسه‌ با نمایندگان دانشجویان اناث مطرح کردند. این جلسه 28 جدی 1400 با حضور معاون امور محصلان، معاون اداری مالی و نمایندگان دانشجویان اناث در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه معاونان دانشگاه پیرامون حفظ و رعایت حجاب اسلامی با نمایندگان دانشجویان به ایراد سخن پرداخته از آنان خواستار همکاری در این خصوص شدند. در این جلسه در مورد نحوه‌ و حدود پوشش با دانشجویان تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد نمایندگان موضوع را با هم‌صنفیان خود مطرح کرده آنان به التزام به این امر توصیه و سفارش کنند.

برای مشخص و هماهنگ شدن حدود حجاب قرار شد معاون امور محصلان طرزالعمل مشخص را تهیه کرده در اختیار دانشجویان قرار دهد و جلسات هفتگی در این خصوص دایر شده مشکل‌ها به بررسی و تحلیل گرفته شود. در صورت تخلف دانشجویان از این موضوع برای نظارت مستمر در صورت لزوم کمیته‌ی دانشجویی تشکیل شده مشکل‌های موجود را با مراجع مربوط در میان بگذارد.

                   

               

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط