معاونت امور محصلان: تورنمنت‌های والیبال و فوتسال میان تیم‌های دانشجویان برگزار خواهد شد

معاونت امور محصلان: تورنمنت‌های والیبال و فوتسال میان تیم‌های دانشجویان برگزار خواهد شد

این موضوع در جلسه‌ی نمایندگان دانشجویان با معاونت امور محصلان مورد بحث قرار گرفت. این جلسه‌ یک‌شنبه 12 جدی 1400 با میزبانی آقای روح الله صادقی، معاون امور محصلان دانشگاه خاتم‌النبیین و نمایندگان دانشجویان دانشکده‌های مختلف این دانشگاه دایر گردید. در این جلسه‌، انتخاب نماینده‌ی شورای دانشجویی مورد بحث و توافق قرار گرفت. بر اساس فیصله‌ی این جلسه، نماینده‌ی دانشجویان در ساعات مشخص در دفتر نماینده‌ی دانشجویان حاضر شده امور دانشجویی را هماهنگی خواهد کرد.

برگزاری تورنمنت‌های والیبال و فوتسال میان تیم‌های دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین، اعم از فارغان و دانشجویان بر حال دایر خواهد شد. برای مدیریت برگزاری این برنامه، تیم‌های دانشجویی دانشکده‌های مختلف با مراجعه به دفتر و با حفظ پذیرش قواعد مطرح شده از سوی شورای دانشجویی در هماهنگی با معاونت امور محصلان در دفتر شورای دانشجویی ثبت شده پس از آن زمان برگزاری تورنمنت‌ها اعلام و مطابق تقسیم‌ اوقات معین بازی‌ها برگزار خواهد شد. جلسه‌ی شورای دانشجویی دست‌کم ماه یک‌بار با میزبانی معاونت امور محصلان به‌منظور استفاده‌ی بهینه‌ی دانشجویان از فرصت‌ها و امکانات موجود دانشگاه دایر می‌شود.

 

       

 

     

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط