تماس با ما

دانشگاه خاتم النبیین(ص) نماد تعهد و تخصص

آدرس : سرک اول کارته چهار، کابل، افغانستان

تلفن : 0787700700

ایمیل: info@knu.edu.af