بازدید دانشجویان سمستر هشتم دیپارتمنت سیول از پروژه ساختمانی شرکت سدید واقع ناحیه 18 کابل.

بازدید دانشجویان سمستر هشتم دیپارتمنت سیول از پروژه ساختمانی شرکت سدید واقع ناحیه 18 کابل.

زمان بازدید: روز چهارشنبه ، اول میزان 1398

هدف : آشنایی دانشجویان با نحوه سیخ بندی و قالب بندی تهداب ساختمان

نتایج بدست آمده :  

 1. آشنایی با قشر محافظوی یا پوشش کانکریت، وظایف و اهمیت آن؛
 2. نحوه ارتباط رینک ها با تهداب، وظایف و اهمیت رینگ ها؛
 3. وظایف سیخ های انتظار(سیخ های ریشه) و نحوه ارتباط آنها با تهداب و پایه؛
 4. نحوه اتصال سیخ های (Overlap) در ساختمان نظر به نورم(ACI)؛
 5. نحوه سیخ بندی تهداب های منفرد؛
 6. نحوه سیخ بندی رینگ ها؛
 7. نحوه اتصال سیخ های ریشته پایه با تهداب؛
 8. استفاده از دیوار خاکی به عنوان قالب تهداب ها و رینگ ها؛
 9. راه های جلوگیری از جذب آب کانکریت توسط زمین در هنگام کانکریت ریزی؛
 10. تشریح نقش پاک بودن سیخ ها در اجزای ساختمانی؛
 11. روش چک و کنترل لیول بودن تهداب ها.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط