مقالات نشر شده در فصلنامه‌های علمی-پژوهشی

شماره عنوان مقاله نویسنده موقف دانشکده سال نشر نام نشریه محل نشر
1 دولت رفاه؛ راهی بسوی بسط قدرت یا توسعه خدمت عبدالعلی محمدی هیات علمی عمومی 1391 فصلنامه‌ی پویش، ش 1 کابل
2 آسیب شناسی فرهنگ سیاسی در افغانستان محمدشفق خواتی هیات علمی عمومی 1391 فصلنامه‌س پویش، ش 1 کابل
3 بررسی و ارزیابی مبانی حقوق طبیعی از دیدگاه فیلسوفان غربی محمدقاسم الیاسی هیات علمی عمومی 1391 فصلنامه‌د پویش، ش 1 کابل
4 فقه و قانونگذاری؛ ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها عبدالقیوم سجادی هیات علمی عمومی 1391 فصلنامه‌ظ پویش، ش 1 کابل
5 تاثیر فن آوری اطلاعات بر کارکرد مدیریت منابع انسانی علی‌شاه حسنی هیات علمی عمومی 1391 فصلنامه‌م پویش، ش 1 کابل
6 معاونت در جرم در حقوق افغانستان خادم حسین حبیبی هیات علمی عمومی 1391 فصلنامه‌د پویش، ش 1 کابل
7 جهانی شدن در رویکردهای متفاوت عبدالقیوم سجادی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
8 فرهنگ سیاسی و فرایند دولت- ملت سازی در افغانستان محمدشفق خواتی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
9 بی ثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان محمدزکی کریمی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
10 میکانیزم نظارت بر سازمان‌های غیردولتی در قوانین افغانستان عبدالعلی محمدی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
11 موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان علی‌شاه حسنی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
12 مبانی حقوق پوزیتویستی در آیینه نقد محمدقاسم الیاسی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
13 نقد و بررسی مهم‌ترین چالش‌های نظری فراروی جهان اسلام در مقوله حقوق بشر عبدالبصیر نبی زاده هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
15 کیفر حدود و تعزیرات، کارکردها و چالش‌ها عیدمحمد احمدی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
16 گزارش آمریت تحقیقات علمی محمدقاسم الیاسی هیات علمی عمومی 1392 فصلنامه‌ی پویش، ش2 و 3 کابل
17 رابطه‌ی سنت و تجدد در افغانستان دکتر سجادی هیات علمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
18 تبیین فقهی معاونت در جرم حسین حبیبی هیات علمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
19 رابطه‌ی علم قاضی با بیینه در فرض تعارض عبداللطیف سجادی هیات علمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
20 نقش نخبگان در شکل‌گیری پارلمان و حکومت‌داری در افغانستان محمدجواد محدثی هیات علمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
21 الگوی قرآنی حل منازعات سیاسی در افغانستان محمدرحیمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
22 حق آموزش زنان در اسناد بین‌المللی و اسلام محمدعلی حیدری عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
23 شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی افغانستان محمداسحاق مهدوی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
24 مسوولیت کیفری و تفاوت‌های ماهوی اکراه و اجبار عیدمحمد احمدی هیات علمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
25 مبانی نظری فسخ قرارداد در حقوق افغانستان حیمدالله فرهمند عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
26 کاوشی در گزاره‌ها و مفاهیم اخلاقی دکتر علی‌رضا ناصری عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
27 جایگاه مشارکت در سود و زیان  در سیستم مالی و بانکی برات‌علی نقوی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
28 ارزیابی عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی سیدمحمدتقی هاشمی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
29 شاخص‌ها توسعه‌ی اقتصادی افغانستان اسحاق مهدوی عمومی 1393 اندیشه‌ی خاتم، ش1 غزنی
30 مبانی تئوریک سیاست خارجی افغانستان در دوره حامد کرزی عبدالقیوم سجادی هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
31 مبنا و مسایل اندیشه سیاسی آیت‌الله محسنی سعیده محسنی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
32 سازوکارهای حقوقی نظارت بر رییس جمهور در سیستم حقوقی افغانستان و ایران قاسم علی صداقت هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
33 حقوق زنان بزهدیده در اسناد بین‌المللی و علل عدم اجرایی شدن آن‌ها عبدالکریم اسکندری هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
34 سیاست جنایی اسلام در قبال پدیده مجرمانه عیدمحمد احمدی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
35 راهکارهای اصلاحی سیاست جنایی اسلام خالقداد اسدی بیرونی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
36 مقایسه معرفت شناسی هوسرل با معرفت شناسی علامه طباطبایی علی رضا اخلاقی هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش6 کابل
37 نقش و شخصیت سلطان محمود غزنوی در شاهنامه فردوسی قنبرعلی تابش بیرونی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
38 پیوند سیاست با اخلاق و شریعت محمدقاسم الیاسی هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
39 نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل، از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین‌المللی عبدالکریم اسکندری هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
40 تحلیل اقتصادی حقوق؛ مبانی و بسترها محمد اخلاقی هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
41 بررسی مبانی و شاخص‌های تجارت خارجی دانایی محور محمد رحمانی هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
42 فلسفه مجازات در نظام کیفری اسلام رمضان علی رحیمی هیات علمی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
43 تعامل دین و حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان محمدسالم محسنی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
44 افغانستان، انکشاف آموزش و کاهش فقر سیدابراهیم مصباح شهرستانی عمومی 1393 فصلنامه‌ی پویش، ش4 و 5 کابل
45 بررسی ابعاد فرهنگ ملی بر اساس مدل هافستید محمدرضا فیاض عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
46 پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه‌های مبارزه با آن علی‌شاه حسنی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
47 بررسی الگوی مصرف اسلامی و معیارهای اسراف محمد رحمانی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
48 اثر نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نجیب الله ارشد عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
49 بررسی ارتباط بین ریسک و کیفیت اقلام تعهدی پروانه هزاره عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
50 بررسی فرهنگ فقر( بررسی موردی: شهر کابل) زینب محسنی و مجید حیدری عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
51 تاجر و معاملات تجارتی در قوانین تجارتی افغانستان محمد اخلاقی غ. هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش9 و 10 کابل
52 اهداف مجازات از منظر اسلام عبداللطیف سجادی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
53 اهداف کلی مجازات جرایم جنسی در شریعت اسلامی محمدنادر احمدی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
54 صلاحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسلامی افغانستان در امور جزایی عزیزالله فصیحی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
55 کرامت ذاتی انسان؛ مبنا برای حقوق و آزادی از دیدگاه اسلام و غرب قاسم علی صداقت هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
56 جلوه‌های از عدالت ترمیمی در افغانستان عبدالکریم اسکندری هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
57 مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین علی احمد رضایی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
58 اسباب تأخیر اجرای مجازات از منظر فقه محمدعیسی فهیمی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
59 اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در نظام حقوقی افغانستان سیدمحمدمختار ابراهیمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش8 کابل
60 نوسازی سیاسی و کارآمدی حکومت در افغانستان عبدالقیوم سجادی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
61 کارآمدی و مشروعیت حکومت در افغانستان محمدوحید بینش هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
62 مشارکت سیاسی در افغانستان؛ موانع و راهکارها عبدالقیوم سجادی هیات علمی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
63 مشارکت سیاسی زنان در ساختار حقوقی افغانستان قدسیه فروتن عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
64 چالش‌های توسعه و نوسازی سیاسی در افغانستان سیدحمیدالله موسویان عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
65 سیاست خارجی روسیه برای بازگشت و نقش آفرینی در افغانستان محمدویس فرملی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
66 تحلیل روان شناختی افراط‌گرایی سلفی سید روح الله رضوانی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
67 جنگ در افغانستان و نقش آن در شکل‌گیری شعر هجرت محمد روحانی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
68 نقد و ارزیابی کتاب « افغانستان و جهانی شدن» محمداکرم عارفی عمومی 1394 فصلنامه‌ی پویش، ش7 کابل
69 مطالعه الکتروفیزیولوژیک اثر اورکسین A بر جریا‌ن‌های پس‌سیناپسی در نورون‌های هسته‌ی وکوس‌سرولئوس یوسف موسوی و دیگران هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
70 بررسی میزان شیوع HIV درافغانستان و مقایسه آن با کشورهای همسایه ایران، پاکستان، تاجیکستان دکتر علی‌احمد مکارم هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
71 ارزیابی ریسک فکتورهای احتشای حاد میوکارد نعمت الله رضایی هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
72 همه چیز در مورد سلول‌های بنیادی محمدحسین صالحی بیرونی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
73 خواص میکانیکی و قابلیت شکل‌گیری معدنی سیمان استخوان PMMA خان‌محمد توسلی(مترجم) هیات علمی تکنالوژی طبی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
74 امراض و بیماری‏های ناشی از آلودگی هوا و آلرژن‌ها و نقش فیلترهای تصفیه کننده در سلامتی انسان سیدعلی معلم‌زاده بیرونی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
75 بررسی میزان و علل مرگ و میر مادران در شهر کابل طی سال 1390 جعفرعلی مرادی هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
76 بررسی فعالیت انزایم انکفالین آمینوپیتیدازدر بافت مغز و تخمدان موش‌های صحرایی مبتلا به تومورهای پستانی القا شده با NMU مثم سجادی و زهرا بطحایی هیات علمی تکنالوژی طبی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
77 ليشمانيازيس؛ تظاهرات باليني و رژيم‌هاي رايج درماني آن سید حسین موسوی هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
78 بررسی بیماری‌های سرطان پستان رقیه عسکری هیات علمی قابلگی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
79 تعيين آگاهی، نگرش و عمل‌کرد نسبت به راه‌های پیش‌گیری از بارداری در زنان افغان  شوهردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان پاکدشت در سال 1387 موسی بشیر و همکاران هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
80 بررسي اثر دوز بالا و طولاني مدت آسپرين بر پارامترهاي استرس اکسيداتيو در کبد، کليه و قلب موش صحرائي  نر ديابتي تيپ Ι، القاء شده با استرپتوزوتوسين آدم خان علیپور و همکاران هیات علمی تکنالوژی طبی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
81 اعتياد به مواد مخدر، بزرگ‌ترين مشکل درافغانستان خان علی محمدی هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
82 مطالعه‌ی اثرات بیولوژیکی نانولوله‌های کربنی تک دیواره‌ای دارای عامل اسیدی ( AF-SWCNT ) بر روی حجرات اریتروسایت و حجرات RAW آمنه خاوری و همکار هیات علمی طب معالجوی 1395 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
83 دادرسی اساسی؛ ضامن اجرای قانون اساسی عبدالعلی محمدی هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
84 استقلال ساختاری نهاد ناظر اساسی افغانستان و عراق و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی قاسم علی صداقت هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
85 نقد و ارزیابی قانون انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان( مصوب 1395) عزیزالله فصیحی هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
86 اجرای حکم « خلع ید» در « ملک مشاع» عبداللطیف سجادی هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
87 استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان عبدالکریم اسکندری هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
88 مستندات فقهی جرم پلشویی محمدعیسی فهیمی هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
89 حقوق اقلیت‌های دینی در فقه مذاهب و حقوق بین‌الملل نجیب الله مدقق فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
90 مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی( حکمی) میراحمد فایز فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
91 گفتمان اسلامی و همگرایی بین‌المللی عبدالقیوم سجادی هیات علمی علوم سیاسی 1395 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
92 درآمد نظری بر علل ظهور و گسترش افراط‌گرایی در جهان اسلام محمدوحید بینش هیات علمی فقه و حقوق 1395 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
93 عقل تکفیری و عوامل شکل‌گیری آن محمدحسین صادقی بیرونی علوم سیاسی 1395 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
94 تروریسم و علل بنیادین آن سیدطاهر عرفانی( مترجم) هیات علمی علوم سیاسی 1395 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
95 خاستگاه‌های تکفیر علی رضا اخلاقی( مترجم) هیات علمی علوم اجتماعی 1395 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
96 مکتب کلامی بلخ؛ منادی افراط‌گرایی یا پلورالیسم عملی؟ محمدنبی رحیمزی غ. هیات علمی عمومی 1395 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
97 گفت‌وگو؛ منطق دپلماسی پیامبر اکر(ص) دکتر سجادی هیات علمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
98 نظم حقوقی افغانستان و نظام حقوقی مدرن عبدالعلی محمدی هیات علمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
99 مبانی فقهی مدیریت ریسک در حقوق جزا محمدرحیم اصغری عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
100 روش‌های محافظت از شهود در فرایند محاکمه از نظر فقه جزای افغانستان عزیزالله فصیحی هیات علمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
101 حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری شاه ولی اصغری عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
102 نگاه مقایسه‌ای به دپلماسی اسلام و غرب طاهر عرفانی، متین احمدی هیات علمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
103 استراتژی ناکام امریکا در برقراری امنیت در افغانستان محمدرحیمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
104 بررسی عوامل اقتدار و ضعف سیاست خارجی افغانستان معاصر محمدنعیم محمدی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
105 فرایند توسعه‌ی اقتصادی در افغانستان اسحاق‌علی فهیمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
106 شاخص‌های رفتار مصرفی در سبک زندگی اسلامی غلام رضا شفق عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
107 معضل اعتیاد در افغانستان خانعلی محمدی هیات علمی عمومی 1395 اندیشه‌ی خاتم، ش4 غزنی
108 روش‌های یاددهی و یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی سید محمدشریف شاکر هیات علمی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
109 بررسی مهم‌ترین روش‌های استخراج ضروریات سیستم شاه ولی شهیدی بیرونی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
110 بررسی ویژگی‌ها و نقش الگوريتم در برنامه‌نويسي کمپيوتر صدیق الله بارکزی بیرونی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
111 طراحی مدل سنجش وفاداری کارکنان با استفاده از شبکه‌های خود سازمانده(مطالعه شرکت ارتباط آفرینان شاتل قم) پیمان متقی/ عاطفه زکی زاده بیرونی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
112 ارزیابی چالش‌های امنیتی و ارائه مدل سریع ارتباطی در میترهای شبکه هوشمند برق قربان علی فروغ هیات علمی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
113 اندازه‌گیری CLV و وفاداری مشتری با استفاده الگوریتم K-Means بر مبنای مدل RFM محمدیحیی اخلاقی هیات علمی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
114 کاربرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بهبود بازاریابی تجاری محمدرضا رضایی بیرونی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
115 دولت الکترونیکی با درنظرداشت مشکلات و نیازمندی افغانستان نجیب الله رضایی بیرونی کمپیوترساینس 1396 فصلنامه‌ی علوم فنی کابل
116 علم حضوری در نگاه رازی و طوسی محمدداود علوی هیات علمی علوم اجتماعی 1396 فصلنامه علوم اجتماعی کابل
117 رمزی بودن زبان قرآن در حکمت صدرایی رمضان علی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1396 فصلنامه علوم اجتماعی کابل
118 ضرورت و مشروعیت حکومت از منظر قرآن و روایات سید ابوطالب علوی غ. هیات علمی علوم اجتماعی 1396 فصلنامه علوم اجتماعی کابل
119 بسترها و عوامل تربیت غلام علی طاهری غ. هیات علمی علوم اجتماعی 1396 فصلنامه علوم اجتماعی کابل
120 دین و معنای زندگی در اندیشه مولانای بلخی مهدی رحیمی بیرونی علوم اجتماعی 1396 فصلنامه علوم اجتماعی کابل
121 افراط‌گرایی دینی؛ ریشه‌ها و راه حل‌ها رمضان علی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1396 فصلنامه علوم اجتماعی کابل
122 نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی رضا حسین زاده( مترجم) هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
123 بیع قسطی از منظر فقه محمدعیسی فهیمی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
124 بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و تاثیر آن بر عملکردهای اقصتادی طی سال‌های اخیر محمد رحمانی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
125 رابطه سلامت سازمانی و عملکرد سازمانی سید مجتبی موسوی غ. هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
126 مشکلات زنان تجارت پیشه در شهر کابل محمدرحمانی و دیگران دانشجو اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
127 رشد و توسعه اقتصادی کشور و راه‌بردهای مناسب علی‌شاه حسنی و دیگران هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
128 شاخصه‌های مالی و اقتصادی در کارآمدی حقوقی و تقنینی محمد اخلاقی غ. هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1396 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
129 مصادیق اعدام و مجازات جایگزین آن در اسلام، حقوق جزا و قوانین موضوعه افغانستان عبداللطیف سجادی هیات علمی فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
130 منطق توجیه نظارت قضایی عبدالعلی محمدی( مترجم) هیات علمی فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
131 مجازات تبعی؛ چالش‌ها و راه‌کار، با تاکید بر قانون جزای افغانستان عبدالکریم اسکندری هیات علمی فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
132 مبانی فقهی نظریه اهل خبره در اثبات جرم با تاکید بر کاربردهای آن در حقوق افغانستان علی احمد رضایی هیات علمی فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
133 ماهیت، احکام و آثار فقهی استصناع محمدعیسی فهیمی هیات علمی فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
134 الگو و شیوه‌های نظارت اساسی در افغانستان و عراق و تضمین کارکردها قاسم علی صداقت هیات علمی فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
135 هم‌جنسگرایی از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق غرب ادریس تبسم فقه و حقوق 1396 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
136 بررسی چالش‌های توسعه و معماری شبکه‌ی IOT قربان علی فروغ هیات علمی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
137 یکپارچه‌سازی B2B تدر مدیریت زنجیره‌ی تأمین محمد حسین سلطانی بیرونی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
138 نقش استدلال‌های ترکیباتی در یارگیری ترکیبیات سید محمدشریف شاکر هیات علمی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
139 کاربردتجارت اکترنیک در توسعه‌ی صادرات میوه‌ی خشک افغانستان محمدعلی فهیمی هیات علمی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
140 بررسی چالش‌های امنیتی سیست پرداخت مبتنی برپیام کوتاه محمد یحیی اخلاقی هیات علمی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
141 دریافت مشکلات و چالش‌های سیستم مدیریت سنتی و تعویض آن با سیستم مدیریت بر مبنای وب () در پوهنتون ‌های مرکز صدیق الله بارکزی بیرونی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
142 بررسی آسیب‌های محیط‌زیستی استخراج آهن از منطفه‌ی سنگان خواف با استفاده ازGIS & Remote Sensing حسن تمسکی بیرونی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
160 بررسی تأثیرات تراکم بلند شهری بر استطاعت پذیری مسکن محمدعیسی نوید هیات علمی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
161 کاهش مصرف انرژی در ساختمان رابعه رضایی و محمدعیسی نوید هیات علمی کمپیوترساینس 1397 فصلنامه علوم فنی، ش2 کابل
162 بررسی اثرعصاره‌‌ی آبی برگ سنجد افغانستان بر حافظه‌ی موش‌های نر نژاد ویستار  سیدیوسف موسوی هیات علمی طب معالجوی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
163 بررسی کیفیت خواب در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک نسایی ولادی داکتر ماریناجلال نویی سیف الله نیازی هیات علمی طب معالجوی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
164 بررسی برخی عوامل مادری مؤثر بر تولد نوزاد نارس در شفاخانه‌ی بین‌المللی کیور در نیمه دوم سال۱۳۹۶ محمد لطیف نظری هیات علمی طب معالجوی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
165 تأثیر متیل پردنیزولون بر دمیلیناسیون مزمن القایی با کوپریزون در جسم پینه‌ی در موش گلاله نورزهی هیات علمی تکنالوژی طبی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
166 بررسی اثر عوامل تأثیر گذار بر شلی عضلات کف لگن در زنان سنین باروری نسأ محمدی هیات علمی قابلگی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
167 بررسی علل آسیب‌های ناشی از نیدل استیک درکارکنان صحی شفاخانه‌‌های استفلال و خاتم‌النبیین(ص) در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دکتر علی‌احمد مکارم هیات علمی طب معالجوی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
168 بررسی میزان شیوع استرس در بین دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه‌ خاتم‌النبییین(ص) در سال۱۳۹۶ خان‌محمد توسلی هیات علمی تکنالوژی طبی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
169 فرصت‌ها و چالش‌های تولید پروتئین‌های نوترکیب در نباتات محمد یوسفی بیرونی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
170 بررسی مزایا و معایب وازکتومی و نسبت به توبکتومی شیرین صفری هیات علمی طب دندان 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
171 بررسی استفاده از مدل اعتقادی صحی در رفتارهای پیشگیری کننده از اعتیاد در دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه‌ی غزنی در سال ۱۳۹۷ خان‌علی محمدی هیات علمی طب معالجوی 1397 فصلنامه‌ علوم طبی کابل
172 سرمایه اجتماعی و چالش‌های انتخاباتی در افغانستان عبدالقیوم سجادی هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
173 فرهنگ سیاسی سنتی و چالش‌های انتخاباتی افغانستان محمدوحید بینش هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
174 قدرت های جهانی و منطقه‌ای و انتخابات افغانستان سید طاهر عرفانی هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
175 رفتارشناسی انتخابات در افغانستان جدید رمضان علی فصاحت هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
176 صلح و تداوم منازعه در افغانستان محمدجواد محدثی هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
177 فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در افغانستان (دوره حکومت وحدت ملی) محمدموسی صادقی هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
178 عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان محمد رحیمی هیات علمی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
179 انتخابات ریاست جمهوری 1398 و چالش‌های مشارکت سیاسی سید جعفر سجادی علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
180 کارکرد رسانه در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان 2018 تهمینه بختیاری علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
181 بررسی میزان تحمل اقلیت‌ها در سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان یک عامل انسجام بخش امین رضایی نژاد علوم سیاسی 1397 فصلنامه‌ی علوم سیاسی کابل
182 پلورالیسم رفتاری در قرآن رمضان علی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
183 قران و اعتدالگرایی محمدعلی اخلاقی هیات علمی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
184 نظریه اعتدال از دیدگاه ارسطو و حکیمان مسلمان محمدحسین شریفی غ. هیات علمی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
185 اهلبیت محور تقریب در اندیشه و سیره امام اعظم ابوحنیفه علی احمد رضایی هیات علمی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
186 بررسی تطبیقی رجعت و تناسخ سید محمدامین رزمجو هیات علمی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
187 آثار و پیامدهای فرهنگی اجتماعی حملات تروریستی بر مراکز فرهنگی مذهبی در افغانستان حمیدالله رضایی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
188 جایگاه ذکر در قرآن آمنه هاشمی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
189 مراکز آموزشی عصر سامانیان سید مرتضی سجادی علوم اجتماعی 1397 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
190 ارزش علم قاضی و قلمرو آن در فقه و حقوق عبداللطیف سجادی هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
191 مسئولیت مدنی دولت عبدالعلی محمدی( مترجم) هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
192 آثار محکومیت کیفری و مبانی آن عبدالکریم اسکندری هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
193 نقش قراین و امارات در اثبات جرم مستوجب حد از منظر فقه اهل سنت؛ با نگاهی به حقوق افغانستان علی احمد رضایی هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
194 مقایسه بیمه و عاقله از منظر فقه محمدعیسی فهیمی هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
195 اخراج پناهندگان از دیدگاه حقوق بین‌الملل قاسم علی صداقت هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
196 قضاوت بانوان در فقه شیعه و سایر مکاتب اسلامی (مطالعه تطبیقی) سید مصطفی محقق داماد بیرونی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
197 اصل بی طرفی قاضی از منظر فقه و حقوق خالقداد اسدی بیرونی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
198 واکاوی جرم یخن سفیدی عبدالبصیر نبی زاده هیات علمی فقه و حقوق 1397 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
199 مبانی قاعده منع تلقین دلیل به متخاصمین و ضمانت اجرای آن.. خالق داد اسدی بیرونی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
200 معیارهای محکومیت کیفری و آثار آن با تاکید بر حقوق جزای افغانستان دکتراسکندری هیات علمی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
201 مالکیت‌ معادن از دیدگاه فقه و حقوق دکتر عبدالطیف سجادی هیات علمی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
202 کاربرد علائم ژنتیکی و آزمایش دی ان ای، در اثبات جرم قتل … دکتر علی احمد رضایی هیات علمی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
203 نظارت اداری بر امور مالی و بودجه در نظم حقوقی افغانستان دکتر قاسم علی صداقت هیات علمی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
204 نگاهی به آرای فقهی راجع به حق مالکیت بر نشان های تجاری وصنعتی محمد عیسی فهیمی هیات علمی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
205 فهم دين و تجلی آن در حقوق عمومی از منظر مجتهد شبستری. دکترعبدالعلی محمدی هیات علمی فقه و حقوق 1398 فصلنامه‌ی فقه و حقوق کابل
206 Hibiscus sabdariffa L بررسی اثر عصاره گیاه چای مکی افغانستان  بر رت‌های دیابتی دکتر یوسف موسوی هیات علمی طب معالجوی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
207 بررسی میزان ترس و اضطراب ا ز موقعیت‌‌های مختلف دندان پزشکی دکتر علی‌احمد مکارم هیات علمی طب معالجوی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
208 بررسی میزان فراوانی کاربرد مواد کامپوزیت در ترمیم پوسیدگی دندان‌ها… دکترمحمد لطیف نظری هیات علمی طب معالجوی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
209 بررسی سوءتغذیه در اطفال شش ماه تا پنج سال در شفاخانه ولایتی…. سیف الله نیازی هیات علمی طب معالجوی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
خانعلی محمدی غ. هیات علمی طب معالجوی کابل
210 بررسی اثر چرب امگا – 3 بر بهبود زخم در بیماران دیابتی میثم سجادی هیات علمی تکنالوژی طبی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
خان محمد توسلی هیات علمی تکنالوژی طبی کابل
مریم افضلی تکنالوژی طبی کابل
211 پلاریزشن میکروگلیا با اثر متیل پردنیرولون سوکسینات بر میین زدایی گلاله نورزهی هیات علمی تکنالوژی طبی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
212 طراحی و ساخت کانسترکت توترکیب pZLP مناسب دارای سیگنال پیتاید ZERA به منظور بیان جین گاما اینترفرون انسانی در گیاهان هوشنگ علی زاده بیرونی تکنالوژی طبی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
مختارجلالی جوارن بیرونی تکنالوژی طبی
محمد یوسفی بیرونی تکنالوژی طبی
213 بررسی تأثیر خشونت خانگی در دوران بارداری و پیامدهای آن فاضله هزاره هیات علمی قابلگی 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
214 بررسی تأثیر آموزش بر دیسموره اولیه دختران 14-16 ساله… نستاء محمدی هیات علمی قابلگی 1398 فصلنامه علوم طبی کابل
215 بررسی علل کشیدن دندان‌ها نزد بیماران شاکی از درد دندان در افراد بین سنین 10 الی 60 در کلینیک‌های دندان داکتر نژند و شفا خانه‌های… شرین صفری هیات علمی طب دندان 1398 فصلنامه‌ی علوم طبی کابل
محمد منصور محبی هیات علمی طب دندان
نصیر احمد نژند غ. هیات علمی طب دندان
216 بررسی اخلاق تجاری فقه محور محمد جان رحمانی هیات علمی اقتصاد 1398 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
217 بررسی تامین مالی کارآفرینی در اقتصاد اسلامی… عبدالله غفاری غ. هیات علمی اقتصاد 1398 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
218 تنوع هیأت مدیره و نظارت بر سرمایه گذاری شرکت‌ها مترجم: رضا حسین زاده هیات علمی اقتصاد 1398 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
219 شرکت­های تجارتی دولتی؛ ماهیت حقوقی و مؤثریت اقتصادی محمد اخلاقی غ. هیات علمی اقتصاد 1398 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
220 فرار سرمایه‌ انسانی‌: دیدگاه شهروندان آموزش‌‌دیده و ماهر افغانستان علی‌شاه حسنی هیات علمی اقتصاد 1398 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
221 رابطه اخلاق و تجارت. غلام‌رضا رسولی هیات علمی اقتصاد 1398 فصلنامه‌ی اقتصاد کابل
222 بررسی تطبیقی انسان کامل از ديدگاه ملا صدرا  و فخر رازی سید امین الله رزمجو هیات علمی علوم اجتماعی 1398 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
223 بررسی مثل بر اساس تشکیک  در ماهیت وتشکیک در وجود سیدمحمد داوود علوی هیات علمی علوم اجتماعی 1398 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
224 اسلام، اصالت جنگ یا صلح رمضانعلی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1398 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
225 بررسی جامعه‌شناختی پدیده‌ی خشونت محمد علی اخلاقی هیات علمی علوم اجتماعی 1398 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
226 تأملاتی در باب جنگ و صلح سید عبدالله حسینی غ. هیات علمی علوم اجتماعی 1398 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی کابل
227 شهر هوشمند محمدعیسی نوید هیات علمی انجنیری 1398 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 کابل
228 شناسای اصول مدیریت ارتباطات با مشتری موفق محمدیحی اخلاقی هیات علمی کمپیوترساینس 1398 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 کابل
229 امکان هوش مصنوعی قوی از دیدگاه فلسفه و حکمت متعالیه علی رمزی و احمدی کمپیوترساینس 1398 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 کابل
230 بررسی انواع حملات صیادی و راه‌های جلوگیری آن قربان‌علی فروغ هیات علمی کمپیوترساینس 1398 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 کابل
231 تحلیل عوامل موثر بر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در شهر کابل عباس محبی هیات علمی کمپیوترساینس 1398 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 کابل
232 پیاده‌سازی وبسایت با استفاده از چارچوب لاروال به‌عنوان نام تجاری  سید محمدشریف شاکر (ت) هیات علمی کمپیوترساینس 1398 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 کابل
233 الگوهای حل منازعه و الگوی کارامد  در افغانستان. دکترعبدالقیوم سجادی هیات علمی علوم سیاسی 1398 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 کابل
234 تحلیل دولت- ملت‌سازی در افغانستان پساجنگ‌سرد (2018_1989م دکترحسین مجیدی غ. هیات علمی علوم سیاسی 1398 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 کابل
235 عوامل موثر در عدم همگرايي اقتصادي ايران و افغانستان2002-2019م غلام سرور صفایی غ. هیات علمی علوم سیاسی 1398 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 کابل
236 فرهنگ سیاسی سنتی و دموکراسی در افغانستان. قربانعلی صفری غ. هیات علمی علوم سیاسی 1398 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 کابل
237 مسئله شناسی منازعه و راهکار صلح در افغانستان. دکتر محمد وحید بینش هیات علمی علوم سیاسی 1398 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 کابل
238 بررسی سیاست خارجی پاکستان در افغانستان پس از طالبان محمدموسی صادقی بیرونی علوم سیاسی 1398 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 کابل
239 بررسی اخلاق تجاری درقوانین ومقررات افغانستان محمدجان رحمانی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1398 نشر نشده
240 مدل کسب و کار دانشگاه­ های خصوصی: مرور مدل کسب و کار چند دانشگاه خصوصی معتبر علی‌شاه حسنی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1398 نشر نشده
241 سهولت‌های خرید آنلاین و رضایتمندی مشتری رضا حسین‌زاده هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1398 نشر نشده
242 بررسی میزان آگاهی و باور بهداشتی زنا جامعه‌ی شهری کابل از سرطان پستان در سال 1396 دکتر علی‌احمد مکارم هیات علمی طب معالجوی 1398 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
243 بررسی میزان فراوانی پلورال افیوژن لمفوسایتیک در بیماران مراجعه کننده به شفاخانه درمان در بهار 1398 شیرین صفری هیات علمی طب دندان 1398 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
244 بررسی میزان دانش و عملکرد کارکنان لابراتوارهای طبی شهر کابل نسبت به ایمنی، سلامت آن‌ها در ماه ثور 1398 نسا محمدی هیات علمی قابلگی 1398 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
245 بررسی ارتباط سطح سپروم مادر با وقوع دیابت بارداری فاضله هزاره هیات علمی قابلگی 1398 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
246 بررسی اثر عصاره‌ی گیاه بدره‌ی افغانستان بر رت‌های وابسته به مورفین سیدیوسف موسوی هیات علمی طب معالجوی 1398 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
247 فصل نانوشته‌ی سیاست خارجی افغانستان دکتر سجادی هیات علمی علوم سیاسی 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
248 عقلانیت مهم‌ترین مبنای کرامت انسانی دکتر حسین حبیبی هیات علمی 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
249 آثار محکومیت کیفری در پرتو نظر برچسپ زنی عبدالکریم اسکندری هیات علمی 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
250 قراردادهای پیمان کاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشا فساد عبدالهادی جاوید و ج.ن بیرونی 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
251 عوامل و زمینه‌های هم‌گرایی در اسلام محمدرحیمی غ.هیات علمی 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
252 حق حبس در حقوق اسلامی و حقوق تجارت بین‌المللی دکتر جمعه علی نظری غ.هیات ع 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
253 مطالعه‌ی تطبیقی حق شفعه در قانون مدنی افعانستان و ایران محمدعلی حیدری غ.هیات ع 1398 دوفصلنامه‌ی علمی-پ غزنی
254 بررسی فراوانی دیابت نوع 2 در ساکنین بالای 30 سال شهر غزنی در نیمه نخست سال 1398 محمدلطیف نظری هیات علمی طب معالجوی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
255 اساس جنتیکی سرطان محمدحسین صالحی غ. هیات علمی طب معالجوی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
256 بررسی تاثیرات ورزش بالای دیسمنوره اولیه سیف الله نیازی هیات علمی طب معالجوی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
257 بررسی خصوصیات دموگرافیک نمونیا در نزد اطفال مراجعه کننده در شفاخانه اتاترک خان‌علی محمدی هیات علمی طب معالجوی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
258 بررسی میزان شیوع افسردگی در زمان حمل در بیماران مراجعه کننده در شفاخانه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1398 منیژه تورا بختیاری غ. هیات علمی طب معالجوی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
259 بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان دانشکده‌ی قابلگی دانشگاه خاتم‌النبیین در سال 1398 گلاله نورزهی هیات علمی تکنالوژی طبی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
260 بررسی ارتباط سطح سی آر پی سرم مادر با وقوع دیابت بارداری فاضله هزاره هیات علمی قابلگی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
261 نقش قنددار شدن پروتین‌ها، کلیه‌ها و اعصاب در بیماران دیابتی آدم خان علیپور هیات علمی تکنالوژی طبی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
262 بررسی اثرات انواع نانو ذرات بر روی باکتری‌ها خان محمد توسلی هیات علمی تکنالوژی طبی 1399 فصلنامه‌ی علوم پزشکی، ش4 کابل
263 اصول و روش‌های تعامل پیروان مذاهب اسلامی از نظرگاه قرآن و سنت رمضان‌علی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اسلامی، ش9 آنلاین
264 اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز محمدداود علوی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اسلامی، ش9 آنلاین
265 صلح و زندگی مسالمت‌آمیز از دیدگاه قرآن و سنت محمدعلی اخلاقی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اسلامی، ش9 آنلاین
266 تسامح مذهبی در بامیان در سده‌های اولیه‌ی هجری غلام رضا جاویدی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اسلامی، ش9 آنلاین
267 صلاح از منظر قرآن و روایات سیدامین الله رزمجو هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اسلامی، ش9 آنلاین
268 بررسی پایه بودن باور به خدا از نظرگاه آلوین پلانتینگاه محمدداود علوی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اسلامی، ش9 آنلاین
269 منازعه روش شناسانه در میان آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی محمدطاهر عرفانی هیات علمی علوم سیاسی 1399 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 آنلاین
270 مبنا شناسی پلورالیزم سیاسی با تاکید بر اندیشه‌ی سیاسی آیت الله محسنی رمضان‌علی فصاحت هیات علمی علوم سیاسی 1399 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 آنلاین
271 نقش پاکستان در ایجاد و تداوم منازعه در افغانستان محمدجواد محدثی هیات علمی علوم سیاسی 1399 فصلنامه‌ی علوم سیاسی، ش9 آنلاین
272 قرآن و سنت؛ منشور صلح جهانی رمضان‌علی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش8 آنلاین
273 اسلام و صلح جهانی محمدحسین شریفی غ. هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش8 آنلاین
274 اسلام اصالت صلح و نفی خشونت محمدداود علوی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش8 آنلاین
275 اسلام؛ اصالت جنگ یا صلح؟ رمضانعلی رحیمی هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش8 آنلاین
276 جنگ و صلح در اسلام عبدالرحیم صمیم هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش8 آنلاین
277 تبار شناسی معتزله سیدامین الله رزمجو هیات علمی علوم اجتماعی 1399 فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش8 آنلاین
278 انتشارات الکترونیک امن در افغانستان محمدحسین سلطانی غ. هیات علمی کمپیوترساینس 1400 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 آنلاین
279 اولویت سنجی عوامل موثر بر طراحی خیابان‌های داخلی بر اساس مهم‌ترین نیاز انسانی محمداسماعیل آرین و دیگران غ. هیات علمی کمپیوترساینس 1400 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 آنلاین
280 کانکریت خود پخت و مواد مورد استفاده در تولید آن، مروری بر مقالات گذشته غلام سخی عزیزی هیات علمی انجنیری 1400 فصلنامه‌ی علوم فنی، ش3 آنلاین
281 اشتغال و استمتاع؛ تعارض دو حق عبدالعلی محمدی هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
282 معیارهای صدور حکم و تاثیرات آن بر عدالت قضایی عبدالکریم اسکندری هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
283 گستره‌ی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی در نظم اساسی افغانستان قاسم علی صداقت هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
284 نسبت اختطاف با محاربه؛ افساد فی الارض وسرقت محمدعیسی فهیمی هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
285 طریقت ادله‌ی اثبات حکم از نظر فقه مقارن با نگاهی به حقوق افغانستان علی‌احمد رضایی هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
286 ایفا و استیفای ناروا در حقوق اسلامی با تاکید بر افغانستان عبداللطیف سجادی هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
287 مطالعه تطبیق قضاونت زن از منظر فقه امامیه، اهل سنت و قوانین افغانستان سیدامین الله رزمجو هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
288 بررسی ماهیت دیه از منظر فقه امامیه و حنفیه سیداحمد آقا حسینی هیات علمی فقه و حقوق 1400 فصلنامه‌ی فقه و حقوق، ش8 آنلاین
289 بررسی اثر عصاره‌ی هایدرو الکلی برگ گیاه گزنه افغانستان بر موش صحرایی دیابیتی دکتر سیدیوسف موسوی هیات علمی طب معالجوی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
290 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه‌ها در مورد پیشگیری از هیپاتیت ب در سال 1399 خانعلی محمدی هیات علمی طب معالجوی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
291 سیستم بیولوژی در فرایند کشف و توسعه دارو حسین رحیمی هیات علمی تکنالوژی طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
292 بررسی میزان فراوانی فیستول واژینال در زنان مراجعه کننده در شفاخانه‌ی بین الملل کیور در شهر کابل در سال 1399 نسا محمدی هیات علمی قابلگی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
293 بررسی میزان فراوانی نمونیای ناشی از ونتلاتور در بیماران مراجعه کننده در شفاخانه‌ی معالجوی درمان در نیمه دوم سال 1398 شیرین صفری هیات علمی طب دندان 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
294 بررسی شیوع سردرد تنشنی در دانشجویان طب معالجوی ورودی سال‌های 1395 و 1396 گلاله نورزهی هیات علمی تکنالوژی طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
295 بررسی تاثیر ماساژ پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان اپیزیاتومی و پارگی پرینه فاضله هزاره هیات علمی قابلگی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
296 بررسی فکتورهای خطر و فراوانی سکته‌ی حاد قلبی در مریضان مراجعه کننده در شفاخانه‌ی صدری ابن سینا در نیمه اول سال 1396 محمدلطیف نظری هیات علمی طب معالجوی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
297 نقش قنددار شدن پروتین‌ها در آسیب‌رسانی به چشم، کلیه‌ها و اعصاب، در مریضان دیابتی آدم‌خان علی‌پور هیات علمی تکنالوژی طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
298 بررسی شیوع آنمی فقر آهن در دانشجویان مکتب خصوصی خاتم النبیین در سال 1397 خان‌محمد توسلی هیات علمی تکنالوژی طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
299 بررسی و مقایسه‌ی میزان آگاهی و عملکرد دختران در مورد بهداشت بلوغ در دو گروه لیسه و متوسطه مکتب جهان ملکه در سال 1397 نفیسه سعیدی هیات علمی قابلگی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
300 طراحی پیام‌های متنی تلفن همراه در ارتباط با خطر تنباکو در میان دانشجویان مترجم: موسی بشیر هیات علمی قابلگی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
301 بررسی میزان شیوع بروسلوز و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک افراد مراجعه کننده در شفاخانه خصوصی شهر غزنی در 6 ماه اول سال 1396 خان‌علی محمدی هیات علمی طب معالجوی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش5 آنلاین
302 طراحی الگوی شاخص‌های تجارت بین‌المللی غلام رضا رسولی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
303 بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت: توسعه‌ی پژوهشی مفهوم ترکیبی مترجم: رضا حسین زاده هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
304 ماهیت و احکام فقهی کارت اعتباری محمدعیسی فهیمی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
305 بررسی منیت اقتصادی و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افغانستان برات‌علی نقوی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
306 آثار پولشویی بر اقتصاد افغانستان غلام رضا رسولی و دیگران هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
307 نقش تامین مالی خرد در توسعه‌ی روستایی در افغانستان محمدجان رحمانی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
308 بررسی اخلاق تجارتی در قوانین و مقررات افغانستان محمدجان رحمانی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
309 طراحی شاخص‌های الگوی تجارت بین‌المللی اسلامی غلام‌رضا رسولی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
310 بررسی امنیت اقتصاد و تاثیر آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در افغانستان برات‌علی نقوی هیات علمی اقتصاد و مدیریت 1400 فصلنامه‌ی اقتصاد، ش6 آنلاین
311 بررسی فراوان نمونیای ناشی از وینتلاتور به بیماران شفاخانه درمان در نیمه دوم 98 شیرین صفری هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
312 بررسی و مقایسه میزان آگاهی و عملکرد دختران در مورد بهداشت بلوغ در دو گروه متوسطه و لیسه مکتب جهان ملکه در سال 1397 استاد سعیدی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش6 آنلاین
313 بررسی ریسک فکتورهای خطر فراوانی سکته‌ی حاد قلبی در نزد مریضان مراجعه کننده به شفاخانه ابن سینا در نیمه اول سال 1396 لطیف نظری هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
314 سیستم بیولوژی در فرایند توسعه و کشف دارو حسین رحیمی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
315 بررسی میزن فراوانی فیستول واژینال د رزنان مراجعه کننده به شفاخانه کیور شهر کابل در سال 1397 نسا محمدی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
316 بررسی شیوع آنمی فقر آهن در بین شاگردان مکتب خاتم‌النبیین در سال 1397 خان محمد توسلی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
317 تعیین میزان شیوع بروسلوز و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک افراد متبلا در شفاخانه‌های خصوصی شهر غزنی در 6 ماه اول سال 1396 داکتر خان‌علی محمدی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
318 نقش قنددار شدن پروتین‌ها در آسیب رسانی به چشم، کلیه و اعصاب در مریضان دیابتی آدم‌خان علی‌پور هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
319 Deloping Mobile Phone text messages for tobacco risk communication among college students: mixt method stydy مترجم: موسی بشیر هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
320 بررسی اثر عصاره‌ی هایدرو الکلی برگ گیاه گزنه افغانستان بر میزان قند خون موش‌های صحرایی دیابتی یوسف موسوی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
321 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین، رازی و طی علی سینا در مورد راه‌های انتقال و پیش‌گیری از هیپاتیت بی در سال 1399 خان‌علی محمدی هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
322 بررسی تاثیر ماساز پرینه طی مرحله دوم زایمان بر میزان اپیزیاتومی و پارگی پرینه فاضله هزاره هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
323 بررسی شیوع سردرد تنشنی در دانشجویان طب معالجوی ورودی سال 1395 و 1396 دانشگاه خاتم در سال 1398 موسی بشیر هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه‌ی علوم طبی، ش 6 آنلاین
324 بررسی شیوع فراوانی سنگ‌های کیسه صفرا بین سنین 30 – 60 سال در نیمه دوم سال 1398 در شفاخانه کادری علی آباد میثم سجادی و موسی بشیر هیات علمی علوم طبی 1400 فصلنامه علوم طبی، ش6 آنلاین
325 صورت‌بندی گفتمان تقریبی در اندیشه‌ی اسلامی با تاکید بر دیدگاه آیت الله محسنی عبدالقیوم سجادی هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی آنلاین و چاپی
326 اصول مشترک اخوت اسلامی از دیدگاه آیت الله محسنی سید داوود علوی هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
327 اصول و روش‌های تعامل پیروان مذاهب اسلامی از دیدگاه آیت الله محسنی رمضان علی رحیمی هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
328 حکومت و سیاست در اندیشه سیاسی آیت الله محسنی جوادی غزنوی غیر هیأت علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
329 مبانی مشروعیت حکومت در اسلام با تاکید بر اندیشه سیاسی آیت الله محسنی و ابوالاعلی مودودی لیاقت علی موسوی غیر هیأت علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
330 سقط عمدی جنین از دیدگاه آیت الله محسنی عبدالکریم اسکندری هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
331 کرامت انسانی و کارکردهای آن در برداشت فقهی آیت الله محسنی قاسم علی صداقت هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
332 بررسی جایگاه عدالت در نظام اقتصادی با توجه به دیدگاه آیت الله محسنی غلام رضای رسولی کمالی هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
333 نقدر و بررسی اصول نظام‌های اقتصادی از دیدگاه آیت الله محسنی محمدجان رحمانی هیات علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی
334 نقش آیت الله محسنی در توسعه و گسترش تمدن اسلامی دکتر عبدلقادر کمالی غیر هیأت علمی علوم سیاسی 1401 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه علوم سیاسی انلاین و چاپی