مشخصات آثار انتشاریافته

مشخصات آثار انتشاریافته

الف) کتاب‌های نشر شده

دانشگاه خاتم‌النبیین در کنار آموزش بر پژوهش به‌عنوان یک ضرورت علمی توجه جدی دارد و استادان دانشگاه اثار پژوهشی خویش را گاهی در قالب کتاب و گاهی در قالب مقاله‌های علمی عرضه می‌کنند. کتاب‌های استادان دانشگاه گاه توسط ناشران بیرون از دانشگاه و گاه توسط دانشگاه چاپ می‌شود. استادان هیأت علمی دانشگاه به صورت عموم 37 عنوان کتاب را منتشر کرده‌اند که از این میان 12 عنوان آن توسط دانشگاه انتشار یافته و مشخصات آن در جدول ذیل بیان شده است.

مشخصات کتاب‌ها
شماره عنوان کتاب نویسنده سال نشر ناشر تیراژ ملاحظات
1 پارلمان؛ قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی دکتر عبدالقیوم سجادی 1392 دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1000
2 مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام دکتر عبدالقیوم سجادی 1386 مرکز مطالعات راه‌بردی افغانستان 1500
3 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلامی دکتر عبدالقیوم سجادی 1387 قم- بوستان کتاب 1000
4 افغانستان و جهانی شدن دکتر عبدالقیوم سجادی ۱۳۹۳ انتشارات بین‌المللی صبح امید 2000
5 شیوه‌های تعمیق بینش سیاسی دکتر عبدالقیوم سجادی 1382 قم- بوستان کتاب
6 گفتمان جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان دکتر عبدالقیوم سجادی ۱۳۸۸ قم- دانشگاه مفید 1200
7 درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن دکتر عبدالقیوم سجادی 1386 قم- بوستان کتاب 1000
8 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام دکتر عبدالقیوم سجادی ۱۳۹۲ قم- بوستان کتاب 1000
9 سیاست خارجی افغانستان دکتر عبدالقیوم سجادی 1397 دانشگاه خاالنبیین(ص) 1000
10 جامعه شناسی سیاسی افغانستان دکتر عبدالقیوم سجادی ۱۳۹۵ دانشگاه خاتم النبیین 2000
11 جریان پرشتاب طالبان دکتر وحید بینش 1378 تهران- انتشارات بین‌المللی الهدی 2000
12 افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی دکتر وحید بینش ۱۳۸۸ مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان
13 شیعیان افغانستان؛ روابط، جایگاه و جریان و احزاب دکتر وحید بینش 1380 تهران- موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور 1000
14 جایگاه اهلبیت از دیدگاه امام ابوحنیفه(رحمةالله علیه) شفق خواتی ۱۳۸۸ دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)
15 حقوق اداری افغانستان عبدالعلی محمدی 1397 نشر واژه، کابل 3000
16 درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی عبدالعلی محمدی ۱۳۸۵ قم- مرکز جهانی علوم اسلامی 2000
17 حقوق اساسی افغانستان عبدالعلی محمدی 1395 کابل-دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1000
18 افغانستان و دولت مدرن عبدالعلی محمدی ۱۳۹۴ کابل-انتشارات امیری 1000
19 حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان( با تاکید بر قانون اساسی) دکتر قاسم‌علی صداقت 1388 قم- جامعه المصطفی 2000
20 راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی دکتر قاسم‌علی صداقت ۱۳۹۱ قم- موسسه امام خمینی 1000
21 موقعیت حقوقی زنان بزهدیده از منظر فقه و حقوق عبدالکریم سکندری 1391 قم- موسسه امام خمینی 1000
22 حقوق بشر و آزادی‌های اساسی( با تاکید بر قانون اساسی افغانستان) قاسم الیاسی ۱۳۹۳ دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1000
23 کرامت انسانی و مجازات‌های بدنی از نظر اسلام و حقوق بشر غربی عیدمحمداحمدی 1390 قم- موسسه امام خمینی
24 اخوت و برادری در اسلام عبداللطیف سجادی ۱۳۸۶ تهران- مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 2000
25 ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی عبداللطیف سجادی 1383 قم- انتشارات 14معصوم 1500
26 جهانی شدن و تروریسم دکتر طاهر عرفانی ۱۳۹۲ تهران- انتشارات عرفان 3000
27 بیولوژی مالیکولی دکتر محمدحسین صالحی 1395 کابل- دانشگاه خاتم النبیین
28 بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر صحت عمومی میثم سجادی و دیگران ۱۳۹۶ موسسه انکشاف روانی اجتماعی فکر 1000
29 مجموعه مقالات دومین سمینار علمی- تحقیقی وضعیت صحی افغانستان شورای علمی دانشکده‌ی طب معالجوی 1392 دانشگاه خاتم النبیین(ص) 1000
30 بیولوژی حجره محمدحسین صالحی و دیگران ۱۳۹۸ دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1500
31 مبانی فلسفی حکومت رمضان‌علی رحیمی 1398 دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1000
32 جنیتیک  محمدحسین صالحی و دیگران ۱۳۹۸ دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1500
33 اصول محاکمات مدنی1 دکتر قاسم‌علی صداقت 1398 دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1000
34 حقوق بین المللی کار دکتر قاسم‌علی صداقت ۱۳۹۸ نشر واژه 1100
35 منازعات سیاسی افغانستان و پاکستان محمدجواد محدثی 1398 نشر واژه
36 بیوشیمی عمومی آدم‌خان علی‌پور ۱۳۹۹ نشر واژه
37 اصول اپیدمیولوژی خان علی محمدی، نسا محمدی و فاضله هزاره 1399 نشر واژه

ب) فصلنامه‌های نشر شده

ب) فصلنامه‌های نشر شده

افزون بر نشر کتاب، مقاله‌های علمی-پژوهشی استادان دانشگاه در مجله‌های علمی دانشگاه چاپ می‌شود. از بدو تاسیس دانشگاه تا اکنون مجله‌های علمی دانشگاه تحت عنوان‌های مختلف و در سه حوزه‌ی علوم انسانی، علوم طبی و علوم فنی منتشر شده‌اند که ناشر تمام این مجله‌ها دانشگاه خاتم‌النبیین بوده است و مدیر مسوول آن اغلب اوقات رییس دانشگاه و در صورت لزوم رییس کمیته‌ی تحقیق در برخی مسوولیت را عهده‌دار بوده‌اند. مشخصات کامل این نشریه‌ها در ذیل بیان شده‌اند:

شماره عنوان نشریه ناشر سال آغاز نشر سال ختم نشر حوزه‌ی نشر تعداد دور تیراژ محل نشر
1 مجله‌ی تخصصی پویش دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خزان 1391 1394 عمومی 10 شماره 800 کابل
2 اندیشه‌ی خاتم دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خزان 1393 خزان 1395 عمومی 5 شماره 800 غزنی
3 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) زمستان 1395 ادامه دارد علوم طبی 6 شماره 800 کابل
4 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) بهار 1396 ادامه دارد علوم فنی 3 شماره 800 کابل
5 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خزان 1396 ادامه دارد اقتصاد 3 شماره 800 کابل
6 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه‌ی فقه و حقوق دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1395 ادامه دارد فقه و حقوق 8 شماره 800 کابل
7 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه‌ی علوم اجتماعی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) پاییز 1395 ادامه دارد علوم انسانی 9  شماره 800 کابل
8 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی، ویژه‌ی علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) 1395 ادامه دارد سیاست  2 شماره 800 کابل
9 دوفصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خزان 1398 ادامه دارد حقوق و سیاست 1 شماره 800 غزنی

ج) مجله‌های دانشجویی نشر شده

ج) مجله‌های دانشجویی نشر شده

شماره عنوان نشریه سال آغاز نشر سال ختم نشر حوزه‌ی نشر تعداد دور تیراژ محل نشر
1 پیام خاتم 1391 ادامه دارد عمومی 15 دور غزنی
2 فصلنامه‌ی دانشجویی رویش 1388 1390 عمومی 4 شماره کابل
3 مجله‌ی دانشجویی کلینیک 1397 علوم طبی 1 شماره کابل
4 مجله‌ی دانشجویی طب دندان 1398 ادامه دارد طب دندان 2 شماره کابل
5 مجله‌ی دانشجویی علوم فنی 1397 ادامه دارد علوم فنی 3 شماره کابل
6 مجله‌ی دانشجویی تکنالوژی طبی 1398 ادامه دارد تکنالوژی طبی 2 شماره کابل
7 مجله‌ی دانشجویی قابلگی 1398 ادامه دارد قابلگی 2 شماره کابل
8 مجله‌ی دانشجویی طب معالجه‌ای 1398 ادامه دارد طب معالجوی 2 شماره کابل
9 مجله‌ی دانشجویی فروغ اندیشه 1398 ادامه دارد علوم قرآنی 2 شماره کابل
10 فصلنامه‌ی علمی-ترویجی دانش‌آموختگان ماستری روابط بین‌الملل 1398 ادامه دارد علوم سیاسی 1 شماره کابل
11 فصلنامه‌ی علمی-ترویجی ماستری رشته حقوق بین‌الملل 1398 ادامه دارد حقوق 1 شماره کابل
12 فصلنامه‌ی علمی-ترویجی دانش‌آموختگان ماستری جزا و جرم شناسی 1399 ادامه دارد حقوق 1 شماره کابل
13 مجله‌ی دانشجویی فقه و حقوق 1400 ادامه دارد حقوق 1 شماره کابل
14 مجله‌ی دانشجویی علوم سیاسی 1400 ادامه دارد علوم سیاسی 1 شماره کابل

ب) فصلنامه‌های نشر شده