ویژه‌ی علوم فنی

Academic Quarterly of Khatam Al-Nabieen University, Special of Technical Science

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی دانشگاه خاتم‌النبیین

شماره مشخصات فصلنامه دانلود پی دی اف ( pdf ) عکس جلد
1 سال اول، شماره اول، بهار 1396
2 سال دوم، شماره دوم، زمستان 1397
3 سال سوم، شماره سوم زمستان 99
4 سال پنجم، شماره چهارم، خزانی 1401