ویژه‌ی علوم پزشکی

Academic Quarterly of Khatam Al-Nabieen University, Special of Medical Science

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی علوم پزشکی

شماره مشخصات فصلنامه فایل‌های پی‌دی‌اف  عکس جلد
1 سال سوم، شماره دوم، زمستان 1397
2 سال چهارم، شماره سوم، خزان 1398
3 سال چهارم، شماره چهارم زمستان 98
4 سال ششم، شماره پنجم بهار 1400 .pdf
 

5

 

سال ششم، شماره‌ی ششم، خزان 1400 Medical Journal, Vol 6, Issue 6 f