ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت

Academic Quarterly of Khatam Al-Nabieen University, Special of Economy and Management

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت

شماره مشخصات فصلنامه دانلود پی دی اف ( pdf ) عکس جلد
1 سال دوم، شماره دوم، خزان 1396، ویژه اقتصاد و مدیری
2 سال سوم، شماره پنجم، خزان 1398 ویژه اقتصاد و مدیریت
3 سال سوم، شماره پنجم خزان 98 ویژه اقتصاد و مدیریت
4 سال چهارم، شماره ششم بهار 1400 ویژه اقتصاد و مدیریت
13