دانشکده انجنیری

چشم انداز دانشکده انجنیری:

 
دانشکده انجنیری قصد داردباتربیت نیروی متعهد و متخصص عرصه انجنیری متناسب به معیارهای جهانی ونیازهای محیطی به سوی اعماروآبادانی جامعه گام بردارد ودر توسعه علمی کشورپیشتاز باشد.
 

بیانیه مأموریت دانشکده انجنیری:

 
تربیت نیروی متعهد و متخصص در عرصه انجنیری متناسب به معیارهای جهانی و نیازهای محیطی به منظور کمک به اعمار و آبادانی جامعه و توسعه علمی کشور!

۱- ریاست دانشکده انجنیری

محمدعیسی نوید

رتبه علمی: پوهنیار

تحصیلات: 

فعالیت ها:

 

۲- هیأت علمی دانشکده انجنیری

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده انجنیری عبارتند از: 

۱- نعمت الله للندری: محصل دوره ماستری و لیسانس در رشته ساختمان های صنعتی و مدنی از پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۰

۲- رضا جلیلی: ماستر و لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از کشور روسیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۲

۳- محمدمهدی جاوید: دکتری در رشته مهندسی در روسیه در سال ۱۳۹۵ و ماستر مهندسی از روسیه

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از:  

۱- رضا جلیلی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده انجنیری

ماستر و لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از کشور روسیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۲

 

۴)  محمدمهدی جاوید  

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده انجنیری

دکتری در رشته مهندسی در روسیه در سال ۱۳۹۵ و ماستر مهندسی از روسیه

آثار علمی:

  • روش های مختلف کاربرد سلب از نظر کمیت و کیفیت
  • پیشگیری از تخریب ساختمان ها در برابر زلزله
  • مطالعه سلب از نظر اقتصادی
  • استفاده درست از محیط زیست
همرسانی در شبکه های اجتماعی